Administrator danych osobowych

Natalia Idaszewska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Sztuki Żywieniowej i Terapii Naturalnych Natalia Idaszewska z siedzibą w Strykowie (62-062) przy ul. Pomostowej 11 jest administratorem danych osobowych gromadzonych przy użyciu strony internetowej www.e-diety.com (Serwisu).

Dane kontaktowe administratora są następujące: adres korespondencyjny: ul. Potockiej 51/228, 60-211 Poznań; adres poczty elektronicznej: biuro@e-diety.com.
Administrator przetwarza Państwa dane w związku z wykorzystywaniem przez Państwa funkcji Serwisu – głównie w związku ze wzajemną komunikacją – a także przy okazji świadczenia dla Państwa Usług.

Obowiązki administratora danych osobowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się wielką literą (np. Usługodawca, Klient, Serwis) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu.

Państwa prawa

Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych (w tym ich kopii), ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Cel i podstawy przetwarzania

Zwykły kontakt

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu przyjęcia Państwa zapytań i obsługi Państwa spraw, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na  optymalnym informowaniu o swojej działalności i ofercie.

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na optymalnym informowaniu o swojej działalności i ofercie, administrator może też sam gromadzić dane kontaktowe (przede wszystkim adres korespondencyjny) celem nawiązania ewentualnej współpracy.

Prowadzenie Serwisu

Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) obejmuje pozyskiwanie danych w momencie udostępniania Państwu Serwisu. Polega on na dążeniu do dostarczania spełniającego ogólne standardy i wyposażonego w niezbędne funkcjonalności Serwisu. Zbieranie danych polega tu na korzystaniu z logów serwera i stosowaniu cookies, o czym bardziej szczegółowa informacja znajduje się w dalszej części polityki. Tam też znajduje się informacja o tym w jaki sposób mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Świadczenie Usług i współpraca biznesowa

Obsługa Państwa zapytania może doprowadzić do tego, że administrator zawrze z Państwem umowę — na przykład skorzystają Państwo z jego Usług, lub podejmą Państwo inną współpracę biznesową. Wówczas podstawą przetwarzania Państwa danych będzie zawierana umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a o  szczególnych zasadach przetwarzania danych osobowych będą Państwo poinformowani osobno. Podanie danych w celu skorzystania usługi jest dobrowolne, ale jest do tego niezbędne i bez podania danych usługa nie zostanie wykonania.

W przypadku każdej umowy administrator ma obowiązek zachować część danych do celów rachunkowych i rozliczeń podatkowych. Podstawą tego są przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) dotyczące rachunkowości.

Administrator może zachować dane na dłużej, jeśli wymaga tego jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dochodzeniu lub obronie jego roszczeń.

Administrator może zbierać dane niezbędne do zawarcia umowy z partnerem biznesowym, w tym dane kontaktowe do Państwa, jeśli są Państwo przedstawicielem takiego partnera, albo współpracują z nim Państwo w inny sposób. Dane kontaktowe może zbierać już na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu — a więc bez dążenia do zawarcia umowy. Wówczas jego interes polega na nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy biznesowej zgodnie ze społecznie przyjętymi i akceptowanymi zasadami.

Usługi kupowane na e-diety.com

Administrator świadczy Usługi za pośrednictwem Serwis (strony e-diety.com), co każdorazowo wiąże się z zawieraniem umowy. Taka umowa jest podstawą przetwarzania danych osobowych w celu jej zawarcia i realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Do tego stosują się również pozostałe zasady dotyczące przetwarzania danych przy okazji zawierania umów, które zostały opisane wyżej. Umowa nie jest jednak podstawą do przetwarzania danych o zdrowiu.

Administrator realizuje umowę w oparciu o dane o zdrowiu, które przetwarza na podstawie Państwa zgody (art.9 ust. 2 lit. a RODO), którą wyraża złożenie u administratora wypełnionego formularza. Zgoda jest dobrowolna, ale jest warunkiem korzystania z zamówionej Usługi. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednak nie będzie to miało skutków wobec przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody. Odmowa udzielenia zgody i jej wycofanie są równoznaczne z odpowiednio rezygnacją i wypowiedzeniem umowy.

Administrator udostępnia funkcjonalność polegającą na tworzeniu Konta Użytkownika i przechowywaniu jego danych w celu sprawnego wykorzystania ich w momencie składania zamowienia. Podstawą takiego przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) udzielana w momencie rejestrowania konta. Zgoda jest dobrowolna, ale jest warunkiem korzystania z tej usługi. Założenie konta nie jest konieczne do korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Mogą Państwo cofnąć zgodę w każdej chwili, jednak nie ma to wpływu na przetwarzanie danych sprzed cofnięcia zgody, a także na przetwarzanie na podstawie umowy, przepisów prawa, czy prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Odbiorcy danych osobowych

W każdym przypadku korzystania z formularzy kontaktowych, adresu poczty elektronicznej lub Serwisu (kontakt, odwiedzanie Serwisu, korzystanie z Usług) odbiorcami danych są 1) dostawca usługi poczty elektronicznej w przypadku komunikowania się tą drogą, 2) dostawca hostingu oraz 3) podmioty serwisujące systemy informatyczne administratora. Jeśli zajdzie potrzeba kontaktowania się drogą poczty tradycyjnej, odbiorcami danych będą dostawcy usług kurierskich i pocztowych.

W przypadku korzystania z Usług administratora lub zawierania umów o współpracę odbiorcami danych mogą być również 1) podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, 2) księgowe, 3) doradcze, 4)  analityczne, czy 5) prawne.

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane do zakończenia obsługi Państwa zapytania, a w przypadku zawarcia umowy, do zakończenia jej realizacji, a później przez czas niezbędny do zabezpieczenia interesu prawnego administratora (obrona przed roszczeniami).

Administrator może zachować Państwa dane kontaktowe (dotyczy to adresu do korespondencji) na czas, w którym planuje korzystać z tych danych w celu marketingu bezpośredniego i realizacji kontaktów biznesowych, jeśli stwierdzi, że z uzasadnionych powodów chciałby skontaktować się z Państwem. Jeśli wolą Państwo by administrator mimo wszystko usunął Państwa dane, należy złożyć w tej sprawie sprzeciw. Administrator sam usuwa dane, jeśli w okresie dwóch lat nie zaszła już więcej żadna interakcja pomiędzy nim a Państwem.

Dane zawarte w cookies są przechowywane na Państwa urządzeniu tak długo aż nie wygasną lub Państwo sami ich nie usuną przy użyciu opcji lub ustawień przeglądarki.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie umów administrator ma obowiązek zachować dane niezbędne w celach rachunkowych przez 5 lat od zrealizowania umowy do końca roku kalendarzowego.

Dane związane z zawartą umową administrator może zachować dłużej niż do czasu zrealizowania swoich Usług, bo przynajmniej aż do terminu przedawnienia jego lub Państwa roszczeń. Zazwyczaj będą to trzy lata od wykonania usługi.

Logi serwera i cookies

Logi serwera

Logi serwera to zapisywane na serwerze obsługującym stronę internetową informacje o zachowaniu użytkowników strony. Ważnym ich elementem jest adres IP, czyli indywidualny numer komputera, który łączy się z serwerem. Logi są przechowywane przez przyjęty okres i  administrator nie archiwizuje ich, chyba że jakieś zdarzenie (np. związane z bezpieczeństwem) tego wymaga. Co do zasady logi są anonimowe dla administratora, ale adres IP może pozwolić z dużym prawdopodobieństwem zidentyfikować Państwa, gdy zajdzie taka potrzeba. Zasady funkcjonowania adresów IP są regulowane prawem.

Cookies

Pliki cookies to informacje zapisywane na Państwa urządzeniach w związku z korzystaniem ze strony. Cookies stosowane w Serwisie służą do zapamiętywania wyborów użytkownika, wspierania procedury zakupu Usługi i obsługi płatności.
Jeśli sprzeciwiają się Państwo stosowaniu plików cookies, najlepszym rozwiązaniem jest zablokowanie ich w ustawieniach Państwa przeglądarki zgodnie z instrukcją jej producenta. Należy pamiętać, że blokowanie plików cookies samej strony e-diety.com może zakłócić jej funkcjonowanie i uniemożliwić dokonanie zakupów.