Serwis internetowy www.e-diety.com jest prowadzony przez przedsiębiorcę: Natalię Idaszewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Sztuki Żywieniowej i Terapii Naturalnych Natalia Idaszewska z siedzibą w Strykowie (62-062) przy ul. Pomostowej 11 (tel. +48 606526808), posiadającej NIP 7792205849 oraz REGON 301671260, (dalej: „Usługodawca”).

Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie

Serwis – serwis dostępny pod adresem: https://www.e-diety.com za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa

Usługa –usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu

Klient – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu na podstawie Regulaminu,

Konsument – osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

Konto – wpis w bazie danych Serwisu, zawierający zbiór informacji o Kliencie, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła

Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu

Formularz – Zapytanie ofertowe w formie formularza, w którym Klient podaje szczegóły dotyczące usługi i jej zakresu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania Serwisu, składania zamówień na usługi oferowane przez Serwis, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania z Serwisu, niezbędne są:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c) aktywny numer telefonu.

§ 2 Informacje o usługach

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu na rzecz Usługobiorców następujące usługi polegające na ułożeniu diety poprzez dobór odpowiednich proporcji i produktów spożywczych stosownie do informacji udostępnionych przez Usługobiorcę w formularzu.
 2. Usługi z ust. 1 wykonywana jest za pośrednictwem Serwisu,

§ 3 Realizacja Usług

 1. Korzystanie z serwisu nie wymaga rejestracji.
 2. Chcąc skorzystać z usług Klient dokonuje: wyboru rodzaju diety, wyboru pakietu (Mini, Standard albo Premium) w zależności od ilości propozycji dań, a po dokonaniu zakupu wypełnia i wysyła Formularz precyzujący preferencje co do diety oraz podaje dane umożliwiające jej właściwe ułożenie.
 3. Wysyłając Formularz zapytania Klient oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Wysyłając Formularz zapytania Klient oświadcza, że zgadza się na przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego zdrowia w celu wykonania zamówionej Usługi. Zgoda dotyczy wyłącznie tych danych.
 5. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza konieczność usunięcia danych o zdrowiu i uniemożliwia dalszą realizację umowy, w związku z czym będzie traktowane na równi z wypowiedzeniem umowy.
 6. Do zawarcia umowy zlecenia wykonania Usługi pomiędzy Klientem a Usługodawcą dochodzi w momencie obustronnej akceptacji jej warunków (wyboru usługi, odpłatności,).
 7. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest uiszczenie zapłaty przez Klienta na rzecz Usługobiorcy przy wykorzystaniu funkcjonalności udostępnionych przez Serwis albo przelewem na podane dane.
 8. Umowa zostaje zawarta na czas wykonania Usług.
 9. Wykonanie usług ustalane jest w sposób indywidualny, pozwalający na dostosowanie czynności wykonywanych przez Usługodawcę do potrzeb Klienta. Usługodawca będzie dążył do ułożenia zróżnicowanej diety, jednakże w przypadku Klientów którzy nie dokonają rejestracji może dojść do powtórzenia.
 10. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez wypowiedzenie lub rezygnację złożoną Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu.
 11. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług z Klientem wysyłając oświadczenie o tej treści na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zapytania z zachowaniem 14dniowego terminu.
 12. Usługodawca ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia w wypadku naruszenia przez Klienta istotnych postanowień Regulaminu, w tym przede wszystkim w przypadku rozpowszechniania przez Klienta treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub naruszającymi dobra lub prawa osób trzecich, wykorzystywania przez Użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 13. Przed wykonaniem Usługi Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie Usług z Usługodawcą przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie we wskazanym powyżej terminie. Oświadczenie o odstąpieniu może być przesłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 14. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 4 Konto

 1. Serwis umożliwia rejestrację Klientowi poprzez utworzenie Konta.
 2. Utworzenie w Serwisie Konta wymaga podania informacji, takich jak: adres poczty elektronicznej, login, hasło, imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto.
 3. Klient uprawniony jest do posiadania tylko jednego konta.
 4. Zabronione jest zbywanie Konta.
 5. Konta mogą być weryfikowane i w razie stwierdzenia nieprawidłowości zablokowane do czasu wyjaśnienia.
 6. Rejestracja w Serwisie i akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych Klienta w celu przechowywania danych i sprawnego wykorzystania ich w momencie składania zamówienia. — Szczegóły w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach konta zawiera polityka prywatności. Niedozwolone jest zamieszczanie informacji niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, naruszającymi w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich lub niekorespondujących z charakterem Serwisu.
 7. Zabronione jest wykorzystywanie Konta do działania na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów.

§ 5 Opłaty i Prowizje

 1. Dostęp do usług Serwisu jest bezpłatny. Cennik Usług oferowanych przez Serwis jest publikowany na stronie internetowej Serwisu. Wszystkimi kosztami Usługi świadczonej przez Usługodawcę obciążany jest Klient
 2. Opłaty za Usługi Serwisu uiszczane są przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Usługodawcy,
 3. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Usługodawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko, nazwę Usługi (numer wskazany w informacji o zarejestrowaniu Usługi w serwisie w przypadku jego nadania).
  Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:
  06 1140 2004 0000 3102 7869 7599

§ 6 Reklamacje

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Usługodawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Usługobiorcy i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dotyczących zakupów internetowych. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  – za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje Usługi, jak również osób, którym wykonanie usług powierza.
  – za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Zlecającego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia Usług w celu modernizacji, przebudowy Serwisu, konserwacji, usunięcia błędów lub problemów technicznych.
 3. O planowanych przerwach lub zakłóceniach w świadczeniu Usług, Usługodawca poinformuje z wyprzedzeniem Usługobiorców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Serwisu.
 4. Z wyjątkiem przypadków, w których wyłączenie odpowiedzialności jest zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 5. Usługa ułożenia diety na podstawie dostarczonych za pośrednictwem formularza informacji nie jest równoznaczna z ustaleniem diety w oparciu o dokładny wywiad żywieniowy, analizą chorób współistniejących i wpływu diety na nie, ani z konsultacją lekarską, jednakże Klient dokonujący zakupu usługi musi być świadomy swojego stanu zdrowia, czyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy konsultował swój stan zdrowia z lekarzem, który nie wykrył żadnych przeciwwskazań do stosowania diety, wraz z odpowiednią suplementacją.
 6. Usługi nie będą świadczone:
  – kobietom w ciąży lub do 6 miesiąca po porodzie,
  – kobietom karmiącym piersią
  – osobom z zaburzeniami zdrowotnymi, w szczególności takimi jak:
a) zaburzenia odżywiania (m.in. bulimia, anoreksja);
  b) cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2 leczona pompą insulinową lub insuliną w iniekcjach;
  c) ciężka postać IBS (syndrom jelita drażliwego), wymagająca stosowania bardzo restrykcyjnej diety;
  d) choroby przewodu pokarmowego;
  f) choroby onkologiczne w trakcie leczenia;
  g) niewydolność nerek, choroby nerek wymagające dializoterapii;
  h) marskość wątroby;
  i) choroby neurodegeneracyjne (m.in. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona);
  j) zaburzenia natury psychicznej, zwłaszcza dające objawy somatyczne;
  k) jednostki chorobowe/schorzenia, które w opinii dietetyka klinicznego uniemożliwiają realizację usługi.
  l) dławica piersiowa, po przebytej resekcji płuc;
  ł) tętniaki, wady serca, przebyte zawały serca;
  m) epilepsja, polineuropatie, po przebytych udarach/wylewach, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne;
  n) reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa, rwa kulszowa (w zaostrzeniu);
  o) borelioza, toczeń;
  p) choroby onkologiczne w trakcie leczenia;
  r) choroby neurodegeneracyjne (m.in. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona);
  s) zaburzenia natury psychicznej, zwłaszcza dające objawy somatyczne;
 7. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości dotyczących stanu zdrowia Klienta, który mógłby mieć wpływ na przebieg planu dietetycznego, mając na względzie ochronę zdrowia Klienta może uzależnić wykonanie usługi od uprzedniego przedłożenia przez Klienta zaświadczenia o braku przeciwwskazań do stosowania planu dietetycznego, wystawionego przez właściwego lekarza specjalistę. W przypadku nieprzedłożenia zaświadczenia w uzgodnionym terminie Usługodawca jest uprawniony do odmowy stworzenia diety i zwrotu uiszczonego przez Klienta wynagrodzenia, tj. prawo do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Usługodawca nie dokonuje weryfikacji prawdziwości podawanych przez Klienta danych.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, niezgodnego z instrukcją przekazaną przez Usługodawcę.

§ 8 Ochrona danych osobowych

Usługodawca przetwarza dane osobowe na zasadach opisanych w dostępnej w Serwisie polityce prywatności.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań by świadczone Usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością jego modernizacji lub rozbudowy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Usługobiorcę.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych przy użyciu cookies są opisane w dostępnej w Serwisie polityce prywatności.
 5. Ewentualne spory powstałe między Usługobiorcą niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 7. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Usługobiorcy w zakładce regulamin (www.e-diety.com/regulamin-serwisu/).
 8. Opinie i pytania dotyczące pracy Serwisu prosimy przesyłać na adres: biuro@e-diety.com.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Pobierz formularz reklamacji